Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  (Motor)-kledingreparatie

De Zilveren Naald, Gildetrom 1, 3905 TB  Veenendaal ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70681341.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1                                  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Zilveren Naald, hierna te noemen “De Zilveren Naald” en de klant hierna te noemen “opdrachtgever”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2                                  Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over opdrachtgever moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder opdrachtgever ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden geleverd.

3                                  Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

4                                  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ” levering van zaken “, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes.

1 De door De Zilveren Naald gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2 Offertes ten behoeven van verzekering: Offertes / prijsopgaves zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Kosten voor het opstellen van offerten / prijsopgaves zijn kosten aan verbonden á 20% van het totaal bedrag met een minimum van € 25.00. Deze kosten worden in mindering gebracht op de totale hoofdsom bij uitvoering van de opdracht. Is het bedrag van 20% lager dan de € 25.00, blijven de kosten € 25.00 bij het niet doorgaan van de opdracht.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.

1                                  De Zilveren Naald is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Zilveren Naald is uitgegaan van de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

2                                  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Zilveren Naald de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3                                  De Zilveren Naald zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Zilveren Naald het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4                                  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Zilveren Naald aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Zilveren Naald worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Zilveren Naald zijn verstrekt, heeft De Zilveren Naald het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn.

1                                  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2                                  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Zilveren Naald derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5.  Annulering.

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat De Zilveren Naald met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de opdrachtgever de hierdoor voor De Zilveren Naald ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door De Zilveren Naald geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die De Zilveren Naald reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gemaakte ontwerpen, proeven en ingekochte materialen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

1                                Indien de wijzing of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties hebben, zal De Zilveren Naald de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Zilveren Naald daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst en overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

2                                In afwijking van lid 1 zal De Zilveren Naald geen meer kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

3                                Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4                                Indien partijen overeenkomen dat de overkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Zilveren Naald zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst.

De vordering van De Zilveren Naald op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1                                  Na het sluiten van de overeenkomst aan De Zilveren Naald ter kennis gekomen omstandigheden geven De Zilveren Naald goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

2                                  Indien De Zilveren Naald de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is De Zilveren Naald bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Zilveren Naald schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen.

1                                  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 7 dagen na  aflevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of telefonisch worden gemeld aan De Zilveren Naald. De goederen dienen met maximaal 2 weken na melding ingeleverd te zijn of binnen de tijd van overeengekomen verwerkingstijd, gerekend vanaf afgesproken datum van gereedheid.

2                                  Indien een klacht gegrond is zal De Zilveren Naald de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is zal De Zilveren Naald slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. (Aansprakelijkheid).

Artikel 9. Betaling.

1                Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum; –     of door middel van wettig betaalmiddel in de winkel van De Zilveren Naald. –

2                 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in gebreke; de opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2 %.

3                 In geval liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4                 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Incassokosten.

1                                  Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd met dien verstande dat deze minimaal € 40,- zal bedragen:

over de eerste  €3000,-                   : 15%

over het meerdere tot  €6000,-       : 10%

over het meerdere tot  €15000,-     :  8%

over het meerdere tot  €60000,-     :  5%

over het meerdere boven  €60000,- :  3%

2                 Indien De Zilveren Naald aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. De extra kosten  voor de administratie hiervan bedraagt minimaal € 15,-

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

1                                  De aansprakelijkheid van De Zilveren Naald is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijke verzekeraar wordt uitgekeerd.

2                                  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Zilveren Naald of haar leidinggevende ondergeschikten.

3                                  Door het in bewaring houden van de goederen kan De Zilveren Naald niet aansprakelijk gesteld worden voor, Brand, Diefstal, of andere beschadigingen zoals schade door dieren (b.v. motten).

4                                  De Zilveren Naald is niet aansprakelijk voor het van transport door derden. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van goederen Franco op een door de opdrachtgever aangegeven adres. Schade door aan of zoekraken van de goederen als gevolg van transport door derden is De Zilveren Naald niet aansprakelijk voor. Buitenlandse opdrachtgevers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Transport geschied voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de opdrachtgever.

5                                  Goederen moeten binnen vier weken na factuurdatum worden afgehaald. Hierna kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de verrichte werkzaamheden alsmede voor schade en of zoekraken tijdens het in bewaring houden van de ingebrachte goederen. Goederen die 12 maanden na factuurdatum nog niet zijn afgehaald, zullen ter compensatie van de gemaakte kosten worden verkocht.

Artikel 12. Overmacht.

1                                  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Zilveren Naald zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in anderen bedrijven dan die van De Zilveren Naald wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Zilveren Naald,  een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan De Zilveren Naald afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2                                  De Zilveren Naald heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Zilveren Naald haar verbintenis had moeten nakomen.

3                                  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Zilveren Naald opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Zilveren Naald niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4                                  Indien De Zilveren Naald bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13.Geschilbeslechting.

1                                  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te (nader aan te wijzen door De Zilveren Naald). De Zilveren Naald blijft echter bevoegd de opdrachtgever  te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2                                  De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat De Zilveren Naald zicht schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen De Zilveren Naald en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Wijzing van de voorwaarden.

De Zilveren Naald is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De Zilveren Naald zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

AANVULLENDE ALGEMENE  VERKOOP,- LEVERINGS- EN BETALINGS VOORWAARDE BORDUREN, GRAVEREN, BEDRUKKEN VAN KLEDING EN PROMOTIE MATERIAAL .

Artikel 1.  Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Zilveren Naald, hierna te noemen “De Zilveren Naald” en de klant hierna te noemen “opdrachtgever”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1                                  Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over opdrachtgever moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder opdrachtgever ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden geleverd.

2                                  Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

3                                  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ” levering van zaken “, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2.  Offertes.

1                                  De door De Zilveren Naald gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2                                  Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van De Zilveren Naald, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.

1                                  De Zilveren Naald is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Zilveren Naald is uitgegaan van de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

2                                  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Zilveren Naald de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3                                  De Zilveren Naald zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Zilveren Naald het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4                                  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Zilveren Naald aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Zilveren Naald worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Zilveren Naald zijn verstrekt, heeft De Zilveren Naald het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4.  levering van geborduurde, gegraveerde of bedrukte goederen.

1                                  Indien De Zilveren Naald opdracht krijgt tot levering van goederen speciaal bewerkt, is de opdrachtgever verplicht tot direct aanleveren van digitaal materiaal ( logo’s etc. ) van goede kwaliteit in formaat dat De Zilveren Naald nodig acht.

2                                  De Zilveren Naald is gehouden om vooraf een drukproef ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien voor het verstekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is aangevraagd. De Zilveren Naald zal uiterlijk twee weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van het digitale materiaal een proefdruk voor leggen, indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de proefdruk heeft gereageerd acht De Zilveren Naald het als goedgekeurd mits anders schriftelijk is overeengekomen.

3                                  Alle gemaakte kosten van een proefdruk worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle digitale proefdrukken na ontvangst van opdracht zijn kosteloos voor opdrachtgever.

Artikel 5.  Annulering.

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat De Zilveren Naald met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de opdrachtgever de hierdoor voor De Zilveren Naald ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door De Zilveren Naald geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die De Zilveren Naald reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gemaakte ontwerpen, proeven en ingekochte materialen.

Artikel 6.  Koop op afstand.

Op 1 februari 2001 is de wet “bescherming van de consument bij op afstand afgesloten overeenkomsten” in werking getreden, De Zilveren Naald houd zich aan de wet “kopen of afstand” met dien verstande dat gezien het persoonlijke karakter van onze geborduurde of bedrukte artikelen, de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op producten waar een persoonlijke borduringen, graveringen of bedrukking op gezet is op uw verzoek. In deze wet staat beschreven dat de wet “Kopen op Afstand” niet geldt voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 7.  Prijzen.

1                                  Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting, exclusief verpakking- /orderkosten, vervoer en overige kosten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2                                  De in offertes en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 8.  Aflevering,- leveringstermijn.

1                                  Door De Zilveren Naald opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst met opdrachtgever tot stand is gekomen, mits alle gegevens die De Zilveren Naald voor de uitvoering van de order nodig hebben in haar bezit heeft. De door De Zilveren Naald opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 19 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2                                  Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van goederen Franco op een door de opdrachtgever aangegeven adres. Schade door aan of zoekraken van de goederen als gevolg van transport door derden is De Zilveren Naald niet aansprakelijk voor. Buitenlandse opdrachtgevers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Transport geschied voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de opdrachtgever.

3                                  Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4                                  Bij afhaling door opdrachtgever bij De Zilveren Naald, bedrijfspand te Veenendaal, worden transportkosten niet berekend.

5                                  De opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 9.  Modellen, ontwerpen etc.

1                                  Alle tekeningen, monsters, modellen e.d. die door De Zilveren Naald worden gehanteerd ook als zij die aan opdrachtgever ter hand worden gesteld blijven eigendom van De Zilveren Naald en mogen derhalve, behoudens schriftelijke toestemming van De Zilveren Naald, voor geen ander doel gebruikt worden.

2                                  Eenmalige voorbereidingskosten, in de prijslijst als “éénmalige kosten” of “borduurkaart” of “set-up kosten” aangeduid, worden bij de eerste bestelling gerekend; zij vervallen bij verdere bestellingen van hetzelfde artikel met dezelfde tekening bij het bedrukken. Bij het borduren en graveren zijn deze kosten niet artikel afhankelijk. Deze “borduurkaarten”  of “set-up” kunnen niet door een klant opgeëist worden voor eigen gebruik of gebruik bij andere borduur- / bedrukkingfirma’s

3                                  Opdrachtgever vrijwaart De Zilveren Naald voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande genoemde materialen, artikel 4 lid 1, afkomstig van opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten, auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.

Artikel 10.  Ontbinding van de overeenkomst.

De vordering van De Zilveren Naald op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1                                  Na het sluiten van de overeenkomst aan De Zilveren Naald ter kennis gekomen omstandigheden geven De Zilveren Naald goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

2                                  Indien De Zilveren Naald de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is De Zilveren Naald bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Zilveren Naald schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11.  Garantie.

1                                  De Zilveren Naald garandeert dat de goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

2                                  De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende periode van 6 maand na levering.

3                                  Indien de te leveren goederen niet voldoen aan deze garantie, zal De Zilveren Naald de goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van De Zilveren Naald , vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de vervangen goederen aan De Zilveren Naald te retourneren en de eigendom aan De Zilveren Naald te verschaffen.

4                                  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.

Artikel 12.  Inhoud en wijzing overeenkomst.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door De Zilveren Naald niet, niet juist of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enige technisch middel zoals de telefoon, mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 13.  Gebreken, klachttermijnen.

1                                  Klachten over de geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 7 dagen na  aflevering van de betreffende goederen schriftelijk of telefonisch worden gemeld aan De Zilveren Naald. Bij overschrijding of niet tijdig melden is De Zilveren Naald niet tot schadevergoeding gehouden.

2                                  Door De Zilveren naald geleverde goederen, doch door haar derden betrokken diensten of goederen geldt slechts en in die mate waarin de derde leverancier van diensten en goederen aan De Zilveren Naald garantie heeft gegeven.

3                                  Door De Zilveren Naald als ondeugdelijk erkende goederen zullen worden vervangen hetzij gecrediteerd worden onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van schadevergoedingsverplichting.

4                                  Het retour zenden mag slechts geschieden na goedkeuring van De Zilveren Naald, doch voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14.  Aansprakelijkheid.

1                                  De aansprakelijkheid van De Zilveren Naald is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijke verzekeraar wordt uitgekeerd.

2                                  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Zilveren Naald of haar leidinggevende ondergeschikten.

3                                  Door het in bewaring houden van de goederen kan De Zilveren Naald niet aansprakelijk gesteld worden voor, Brand, Diefstal, of andere beschadigingen zoals schade door dieren (b.v. motten).

4                                  De Zilveren Naald is niet aansprakelijk voor de afzender verantwoordelijk voor de schade aan of zoekraken van de goederen als gevolg van transport door derden.

Artikel 15.  Aangeleverde materialen en producten door opdrachtgever.

1                                  Indien de opdrachtgever met De Zilveren Naald is overeengekomen, dat de opdrachtgever goederen ter borduring, gravering of bedrukking zal aanleveren, dient de opdrachtgever zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van De Zilveren Naald vragen.

2                                  De bevestiging van ontvangst van de goederen door De Zilveren Naald houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoerdocument vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3                                  De Zilveren Naald is niet verplicht de van de opdrachtgever ontvangen goederen voorafgaande aan de borduringen, gravering of bedrukking, op de geschiktheid te onderzoeken.

4                                  De Zilveren Naald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor De Zilveren Naald onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit aard van door de opdrachtgever aangeleverde goederen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan De Zilveren Naald getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde goederen.

5                                  De Zilveren Naald staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, kleur-, lichtechtheid, glans of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en aard van de door hem aangeleverde goederen niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over toegepaste voorbewerking en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6                                  De Zilveren Naald kan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, veranderen van glans en kleur, noch voor het beschadigen van door de opdrachtgever ontvangen en te borduren, graveren of bedrukken goederen.

7                                  Indien de opdrachtgever aan De Zilveren Naald informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze vrij te zijn van virussen en defecten. Schade die De Zilveren Naald lijdt door het niet voldoen hieraan, is direct en volledig verhaalbaar op opdrachtgever.

Artikel 16.  Betaling.

1                                  Betaling dient te geschieden in Euro’s. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum voor klanten met BTW nummer door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekening IBAN: NL28INGB0000309237.

2                                  Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in gebreke; de opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2 %.

3                                  In geval liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4                                  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5                                  Verenigingen en particulieren zonder BTW nummer betalen contant bij afhaling of per overschrijving vooraf mits anders is overeengekomen.

Artikel 17.  Incassokosten.

1                  Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd met dien verstande dat deze minimaal € 40,-

2                 Indien De Zilveren Naald aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke      redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Geschilbeslechting.

1                 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke      rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te (nader aan te wijzen door De Zilveren Naald). De Zilveren Naald blijft echter bevoegd de opdrachtgever  te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2                 De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat De Zilveren Naald zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19.  Overmacht.

1                 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de           verbintenis verhinderen, en die niet aan De Zilveren Naald zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in anderen bedrijven dan die van De Zilveren Naald wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Zilveren Naald; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan De Zilveren Naald afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2                 De Zilveren Naald heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Zilveren Naald haar verbintenis had moeten nakomen.

3                 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Zilveren Naald opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Zilveren Naald niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4                 Indien De Zilveren Naald bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20.  Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen De Zilveren Naald en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21.  Wijzing van de voorwaarden.

De Zilveren Naald is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De Zilveren Naald zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.